ให้เช่า แบบเหล็ก ปากช่อง ให้เช่า แบบเหล็ก ปากช่อง ให้เช่า แบบเหล็ก ปากช่อง ให้เช่า แบบเหล็ก ปากช่อง ให้เช่า แบบเหล็ก ปากช่อง ให้เช่า แบบเหล็ก ปากช่อง ให้เช่า แบบเหล็ก ปากช่อง ให้เช่า แบบเหล็ก ปากช่อง
ให้เช่า แบบเหล็ก ปากช่อง ให้เช่า แบบเหล็ก ปากช่อง ให้เช่า แบบเหล็ก ปากช่อง ให้เช่า แบบเหล็ก ปากช่อง ให้เช่า แบบเหล็ก ปากช่อง ให้เช่า แบบเหล็ก ปากช่อง ให้เช่า แบบเหล็ก ปากช่อง ให้เช่า แบบเหล็ก ปากช่อง

ปากช่องแบบเหล็ก

บริการ แบบเหล็กให้เช่า นั่งร้านให้เช่า พร้อมอุปกรณ์ ใน ปากช่อง ราคากันเอง


โทรศัพท์  08-1548-7518 , 08-1548-3689 หจก.ปากช่องแบบเหล็ก หจก.ปากช่องแบบเหล็ก หจก.ปากช่องแบบเหล็ก หจก.ปากช่องแบบเหล็ก

ถนนบายพาสปากช่อง ใกล้โลตัส


เอกสารหลักฐานในการเช่าทรัพย์สิน

บุคคลทั่วไป

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเซ็นชื่อรับรอง
2. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นชื่อรับรอง
3. แผนที่ตั้งสำนักงานและแผนที่ตั้งหน่วยงานก่อสร้าง
4. เงินสดค้ำประกันทรัพย์สิน และเงินสดจ่ายค่าเช่าล่วงหน้า (ไม่รับเช็ค)

นิติบุคคล (บริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, หน่วยงานราชการ)

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามในบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามในบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
4. สำเนาหนังสือสัญญาว่าจ้างงาน(ใช้เฉพาะหน้าแรก)
5. แผนที่ตั้งสำนักงาน และแผนที่ตั้งหน่วยงานก่อสร้าง
6. เงินสดค้ำประกันทรัพย์สิน เงินสดจ่ายค่าเช่าล่วงหน้า (ไม่รับเช็ค)
7. หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทน+สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ+อากรแสตมป์ 30 บาท
เอกสารทุกฉบับต้องมีลายเซ็นต์จากผู้มีอำนาจลงนามพร้อมประทับตรายาง